ETHISCHE CODE VAN ONS FONDS

Inleiding

Dit is de ethische code van ONS FONDS. Wij, de leden van ONS FONDS, stellen in dit document de basis vast voor de proefopstelling die in seizoen 2018-2019 zal worden georganiseerd.

De ethische code bestaat uit vier delen die nodig zijn voor de proefopstelling: de uitgangspunten van ONS FONDS, wat er wordt meegegeven aan diegenen die willen aanvragen bij ONS FONDS, wat er wordt meegegeven aan de kiescommissie van ONS FONDS en tot slot de procedure van de proefopstelling.

 

Deel 1: Uitgangspunten van ONS FONDS

ONS FONDS is een fonds met 250 leden, werkzaam in de podiumkunsten. ONS FONDS is een laboratorium voor nieuwe praktijken van subsidieverdeling, een experimentele voorhoede van toekomstige hervormingen waarin gesprekken over de inhoud van de aanvragen en de methode van het kiesproces centraal staan. In seizoen 2018-2019 organiseert ONS FONDS haar eerste proefopstelling, waarin zij het opgehaalde geld aan een of meerdere projecten zal vergeven.

Missie:

Kunstenaars en instellingen vinden steeds meer gehoor wanneer ze vragen om een betere aansluiting tussen hun praktijk en de manier waarop die door fondsen gesubsidieerd wordt.

ONS FONDS komt met een voorstel voor een alternatief. Weg van de vicieuze cirkel van regeltjes en rechtszaken, met de illusie van meetbaarheid en objectiviteit. We willen werken naar een systeem gebaseerd op vertrouwen, waarin gesprekken over de inhoud gaan om scherpe keuzes te kunnen maken.

Met de proefopstelling wil ONS FONDS antwoord krijgen op vragen als: Wat betekent het om zonder opgelegd format aan te vragen en hoe ver kunnen we daarmee gaan? Wat heeft een commissie nodig om tot een keuze te komen? Wat zijn de basisprincipes voor een ethische code?

Dit gaan we concreet uitproberen in een proefopstelling, samen met onze leden.

ONS FONDS is er voor alle professionals uit de podiumkunsten. Als lid mag je zelf aanvragen en meebeslissen: peer-to-peer, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, met met zo min mogelijk regels.

Leden:

ONS FONDS bestaat uit leden die werkzaam zijn in de podiumkunsten. Om lid te worden moet je je aanmelden en vijftig euro betalen. Als je een kleine portemonnee hebt kun je gebruik maken van een solidair lidmaatschap, wat inhoudt dat een meer vermogend lid jouw lidmaatschap voor zijn/haar rekening neemt.

 

Deel 2: Onze Oproep

ONS FONDS roept op tot voorstellen

ONS FONDS roept haar leden op een aanvraag voor een artistiek project te doen. Als lid kun je een aanvraag doen voor een deel of voor het hele bedrag dat ONS FONDS bij aanvang van de proefopstelling in kas heeft: 12.000 euro.

Uit deze aanvragen kiest een commissie van 13 leden van ONS FONDS één of meerdere projecten die door ONS FONDS ondersteund zullen worden. Het format voor de aanvraag is zo simpel mogelijk gehouden. We vragen de aanvragers de volgende twee vragen te beantwoorden:

 • Wat heb je nodig en waarvoor?
 • Hoe komt dit ten goede aan de kunst of kunstenaars?

Hoe de aanvrager dit beantwoordt, met behulp van welke media en in welke lengte, of waarvoor de aanvraag kan worden gedaan laten we open.

LET OP: Meedoen aan de proefopstelling betekent dat je meedoet aan een experiment. Wij willen onderzoeken hoe een fonds gebaseerd op vertrouwen, peer-to-peer gesprekken en zo min mogelijk regels functioneert. We weten nog niet hoe het zal verlopen, maar werken vanuit het vertrouwen dat zowel aanvragers als de kiescommissie van goeder trouw zijn. Er zal altijd zorgvuldig met aanvragen worden omgegaan. In het kader van transparantie en gesprek zijn alle aanvragen inzichtelijk voor de leden van ONS FONDS.

ONS FONDS accepteert aanvragen tot 1 november 2018. Ga om een aanvraag te doen naar www.onsfonds.com/aanvragen. Voor 1 februari krijg je reactie van de kiescommissie.

Mocht je onoverkomelijke problemen hebben met het aanmeldformulier, dan kun je je aanmelding ook e-mailen naar info@onsfonds.com.

 

Deel 3: De kiescommissie van ONS FONDS

Een belangrijke rol binnen de proefopstelling is weggelegd voor de kiescommissie van ONS FONDS.

De commissie bestaat uit 13 leden die worden geloot uit het ledenbestand van ONS FONDS. De commissie wordt faciliterend ondersteund door de conciërge van de proefopstelling, waarvoor een oproep onder de leden van ONS FONDS zal worden verspreid. Na 1 november, wanneer de call is gesloten, komt de commissie zo snel mogelijk bij elkaar om aan haar taak te beginnen en te besluiten wat zij daarvoor nodig heeft.

We willen de commissie een aantal handvatten meegeven voor het uitvoeren van hun taak. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de kiescommissie in onderling gesprek en aan de hand van de aanvragen zelf bepaalt hoe zij hun taak vorm willen geven en aangeven welke zaken zij daarvoor nodig hebben. Hieronder volgt daarom een stappenplan dat de commissie kan volgen en twee lijstjes met vragen die de commissie zichzelf gedurende het proces kan stellen.

We willen de commissie graag meegeven dat er twee kanten zijn aan het werk dat ONS FONDS doet:

aan de ene kant het kiezen van een of meerdere projecten om te ondersteunen, aan de andere kant het onderzoeken van alternatieve methodes uit de aanvragen te kiezen. De ervaringen van de commissie, de problemen waar de commissie tijdens het proces tegenaan loopt en de gesprekken die daarover ontstaan, zijn waardevol voor de ontwikkeling van ONS FONDS. Deze worden gedeeld met de leden van ONS FONDS.

 

Het voorgestelde stappenplan voor de commissie:

LET OP: de commissie kan zelf op haar eerste bijeenkomst bepalen in hoeveel bijeenkomsten of in hoeveel tijd zij deze stappen wil doorlopen. Op 1 februari moet de commissie een keuze hebben gemaakt.

 1. De commissie inventariseert de aanvragen die zijn ingediend.
 2. De commissie denkt na over zichzelf en haar eigen samenstelling bij het kiezen.
 3. De commissie bepaalt hoeveel tijd zij nodig heeft om uit de binnengekomen aanvragen te kiezen en stippelt een tijdspad uit.
 4. De commissie bepaalt een methode om één of meerdere projecten te kiezen die ondersteund zullen worden door ONS FONDS.
 5. De commissie begint aan het maken van een keuze.
 6. De commissie neemt, indien gewenst, contact op met de indieners en staat open voor contact vanuit de aanvragers.
 7. De commissie maakt haar keuze.
 8. De commissie stelt voor aan de leden van ONS FONDS hoe en wanneer de toegezegde middelen bij de gehonoreerde projecten terecht komen.
 9. De commissie documenteert haar proces en koppelt terug aan de leden van ONS FONDS. Dit bestaat uit tenminste twee onderdelen: een gemotiveerde keuze aan de indieners en een verslag van het proces aan de leden van ONS FONDS.
 10. De commissie reflecteert samen met alle leden op het proces.

Een eerste lijstje vragen:

 • Hoe gaan we om met vertrouwen?
 • Hoe gaan we om met transparantie?
 • Hoe gaan we om met subjectiviteit?

Een tweede lijstje vragen:

 • Wat heb je nodig en waarvoor?
 • Hoe komt dit ten goede aan de kunst of kunstenaars?

De commissie moet voor 15 december met enige vorm van terugkoppeling komen naar de rest van de leden van ONS FONDS, waarin ze bijvoorbeeld over hun tijdspad, methode en proces vertellen.

De conciërge spreekt niet mee in de vergaderingen van de commissie. Hij/zij buigt zich over de volgende zaken:

 • De conciërge zorgt ervoor dat de datumprikker voor de eerste bijeenkomst door iedereen wordt ingevuld
 • De conciërge verzorgt een locatie voor de bijeenkomsten van de commissie.
 • De conciërge verzorgt koffie en thee bij alle bijeenkomsten van de commissie.

Een oproep voor de rol van conciërge zal onder de leden van ONS FONDS worden verspreid. In principe wordt deze functie op vrijwillige basis uitgevoerd.

 

Deel 4: de procedure van de proefopstelling

Tijdlijn

 • 15 september 2018: gaat Onze Oproep uit
 • 15 september 2018: uit het ledenbestand van ONS FONDS wordt een kiescommissie geloot
 • 1 november 2018 sluit Onze Oproep
 • Na 1 november neemt ONS FONDS vooralsnog geen nieuwe leden aan.
 • De commissie komt zo snel mogelijk na 1 november bij elkaar om de aanvragen te inventariseren en te besluiten hoe te ze te werk wil gaan.
 • Op 15 december koppelt de kiescommissie iets terug naar de leden van ONS FONDS
 • Voor 1 februari heeft de kiescommissie voor een of meerdere projecten gekozen die door ONS FONDS zullen worden ondersteund.
 • Op 15 maart reflecteert de commissie samen met de leden van ONS FONDS op het proces.

 

Randvoorwaarden aanvragers

Om een aanvraag in te dienen bij ONS FONDS moet je:

 • Lid zijn van ONS FONDS
 • Het aanvraagformulier invullen op www.onsfonds.com/aanvragen
 • Onze Oproep sluit op 1 november 2018

Randvoorwaarden commissie

 • De kiescommissie bestaat uit 13 leden
 • De 13 leden voor de kiescommissie worden geloot uit het gehele ledenbestand
 • Deelname aan de commissie is op vrijwillige basis. Er kunnen onkosten van de kiescommissie vergoed worden uit het ledengeld. De commissie maakt op de bijeenkomst van 15 december kenbaar of ze daar gebruik van willen maken en waarom.

Samen op zoek naar een ander subsidiesysteem voor de Nederlandse podiumkunsten!